Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die worden gesloten met advocatenkantoor Thissen Familierecht (hierna: Thissen), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20163838, eenmanszaak, gedreven door mr. V.L.M. Thissen. Mr. Thissen is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (Neuhuyskade 92, 2596 XM Den Haag, tel 070-3533535).

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen Thissen en de opdrachtgever.

1.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

1.4 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de advocatuur bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 2. Opdracht en uitvoering
2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens Thissen, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan Thissen de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

2.3 De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

2.4 Thissen voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 3 Persoonsgegevens
Thissen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Dit gebeurt met name ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tot opdracht.
U kunt onze uitgebreide privacy verklaring raadplegen op deze website.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
4.1 De aansprakelijkheid van Thissen jegens haar opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband-houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. De (standaard) door Thissen Familierecht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voorziet in een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- per aanspraak. Thissen en de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen zijn echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Thissen.

4.2 Indien voornoemde verzekeraar in enig geval niet over mocht gaan tot uitkering, is de aansprakelijkheid van Thissen of de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen voor alle schade die mocht zijn ontstaan, gevolgschade uitdrukkelijk hieronder begrepen, uitdrukkelijk beperkt tot het honorarium dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Thissen aan de opdrachtgever is gedeclareerd, met een maximum van € 200.000,-.

4.3 Bij het inschakelen van derden door Thissen, zal Thissen steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Thissen is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Thissen aansprakelijk is voor fouten van door Thissen ingeschakelde derden voor zover het hiervoor gestelde geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Thissen bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4 .4 Indien en voor zover Thissen optreedt als procesadvocaat, vrijwaart opdrachtgever Thissen tegen enige aansprakelijkheid wegens beroepsfouten die herleidbaar zijn tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, de inhoud van de processtukken en/of de te late aanlevering van in te dienen processtukken.

4 .5 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, vervallen vorderingen tot schadevergoeding in ieder geval na twaalf maanden waarop de wederpartij zich bewust van de schade en van Thissen als aansprakelijke partij is dan wel behoort te zijn.

Artikel 5. Honorarium en betalingen
5.1 Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders geldt. Het honorarium kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene(n) die de opdracht feitelijk uitvoert (uitvoeren), het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid.

5 .2 Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen tussentijds worden aangepast. Thissen is gerechtigd zonder dat de opdrachtgever enig recht tot aanpassing of beëindiging van de overeenkomst dientengevolge heeft, met ingang van ieder kalenderjaar de door haar gehanteerde tarieven op grond van indexering procentueel aan te passen aan de hand van het CBS prijsindexcijfer.

5 .3 Indien de aan Thissen verschuldigde vergoeding tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van Thissen bindend, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

5 .4 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

5 .5 Thissen zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden.

5 .6 Thissen is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

5 .7 Alleen betalingen door overmaking op één van de ten name van Thissen gestelde rekeningen of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, leidt tot kwijting van cliënt.

5 .8 Betaling van declaraties van Thissen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd.

5 .9 Indien Thissen invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10 % van de openstaande declaraties – ten last van de opdrachtgever, voor zover dit een rechtspersoon betreft. In geval dat de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, wordt uitgegaan van BIK 2012 zoals vermeld in art. 6:96 BW.

5 .10 Indien de opdrachtgever na aanmaning in gebreke blijft met betaling van enig bedrag aan Thissen verschuldigd, is Thissen gerechtigd, totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, de (verdere) uitvoering van de opdracht te staken dan wel daaraan nadere voorwaarden te verbinden.

5 .11 Betalingen door of namens de opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens de opdrachtgever anders vermeld.

Artikel 6. Toepasselijk recht, klachtenregeling, geschillenbeslechting
6.1 Op de tussen Thissen en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6 .2 Voor klachten van de opdrachtgever geldt de “Klachtenregeling” kenbaar via de website van Thissen (www.thissenfamilierecht.nl). Thissen is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Die Geschillencommissie is bevoegd in geval de klacht via de interne klachtenprocedure uit de klachtenregeling niet tot een oplossing leidt, en voor zover het een geschil betreft dat ingevolge de Geschillenregeling Advocaten aan die Geschillencommissie kan worden voorgelegd. Het Reglement Geschillencommissie wordt op eerste verzoek aan opdrachtgever toegezonden. De Geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies als opdrachtgever een consument is, en bij wege van arbitrage in alle overige gevallen.

6 .3 Alle overige geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Thissen en de  opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Breda, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.