Klachtenregeling

 • Klacht: Elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door de advocaat, door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.
 • Klager: De cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht uit.
 • Klachtenprocedure: De op het kantoor gehanteerde procedure voor behandeling van klachten.
 • Klachtenregeling: Dit document, zijnde de schriftelijke weergave van de op het kantoor gehanteerde klachtenprocedure.
 • Klachtenregistratieformulier: Een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure. 

De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen,
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen,
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling,
 4. medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten,
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.

Wanneer een cliënt op enigerlei wijze het kantoor benadert met een klacht dan wordt Victorine Thissen daarvan meteen in kennis gesteld:

 • Zij tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 • Zij draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van de klacht met inachtneming van de onderhavige klachtenregeling.
 • Geheimhouding dient onder alle omstandigheden te zijn gewaarborgd.
 • De beslissing op de klacht wordt aan de cliënt medegedeeld.

De registratie en classificatie van de klacht geschiedt conform het klachtenregistratieformulier. Desgevraagd kan het klachtenregistratieformulier toegezonden worden.

Victorine Thissen is verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van de klachten, voor een volledige invulling van het klachtenregistratieformulier, schriftelijke afhandeling van de klacht binnen vier weken, een reactie naar de klager en houdt het klachtendossier bij.

De klachtenregistratieformulieren worden na afhandeling van de klacht verzameld, de gegevens verwerkt en jaarlijks wordt een analyse gemaakt.
Op grond van een jaarlijkse analyse beslist het kantoor over de te nemen preventieve maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.